ЗДО "ІВУШКА" Лиманської сільської ради
Сторінка соціального педагога

       

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Соціальний педагог  ЗДО «Івушка                                                                        Кірєєва Марина Іванівна                                                                                      Освіта: вища                                                                                      Категорія: «спеціаліст»                                                                              Педагогічний стаж : 23 років  

Педагогічний стаж / як соц. педагог – 4 років                                                         

 

                                                                                                                                           

У своїй роботі соціальний педагог керується нормативними документами щодо

 

соціального захисту дитини та охорони дитинства:

 

1. Законом України «Про охорону дитинства»

 

2. Конвенцією з прав дитини

 

3. Національною програмою «Діти України»

 

4. Декларацією про права дитини.

 

5. Етичним кодексом спеціалістів із соціальної роботи.

 

6. Конституцією України.

 

 

 

 

 

ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАТЬКІВ ЗА ВИХОВАННЯ ДИТИНИ

Сім'я є середовищем для фізичного, духовного, інтелектуального, культурного, соціальногорозвиткудитини, їїматеріальногозабезпечення і несевідповідальність за створенняналежних умов для цього.
Здійснення батьками своїх прав та виконання обов'язків мають ґрунтуватися на повазі до прав дитини та її людської гідності.
Батьківські права не можутьздійснюватисявсуперечінтересамдитини.
Відмовабатьківвіддитинисуперечитьморальним засадам суспільства.
Ухиленнябатьківвідвиконаннябатьківськихобов'язків є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.

Стаття 155 Сімейного кодексу України
1) Батьки зобов'язанівиховуватидитину в дусіповаги до прав та свобод інших людей, любові до своєїсім'ї та родини, свого народу, своєїБатьківщини.
2)Батьки зобов'язаніпіклуватися про здоров'ядитини, їїфізичний, духовний та моральнийрозвиток.
3)зобов'язанізабезпечитиздобуттядитиноюповноїзагальноїсередньоїосвіти, готуватиїї до самостійногожиття.
4)Батьки зобов'язаніповажатидитину.
5) Передача дитини на вихованняіншим особам не звільняєбатьківвідобов'язкубатьківськогопіклуваннящодонеї.
6) Забороняються будь-яківидиексплуатації батьками своєїдитини.
7) Забороняютьсяфізичніпокараннядитини батьками, а такожзастосування ними іншихвидівпокарань, якіпринижуютьлюдськугідністьдитини.
8) Право дитини на належнебатьківськевихованнязабезпечується системою державного контролю, щовстановлена законом.
9) Дитинамає право противитисяненалежномувиконанню батьками своїхобов'язківщодонеї.
10) Дитинамає право звернутися за захистомсвоїх прав та інтересів до органу опіки та піклування, іншихорганівдержавноївлади, органівмісцевогосамоврядування та громадськихорганізацій.
11) Дитинамає право звернутися за захистомсвоїх прав та інтересівбезпосередньодо суду, якщо вона досяглачотирнадцятироків.

Стаття 150, 152Сімейного кодексу України
Ухиленнябатьківабоосіб, якіїхзамінюють, відвиконанняпередбаченихзаконодавствомобов'язківщодозабезпеченнянеобхідних умов життя, навчання та вихованнянеповнолітніхдітей – тягне за собою попередженняабонакладення штрафу від одного до трьохнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.
Тісамідії, вчинені повторно протягом року післянакладенняадміністративногостягнення, - 
тягнуть за собою накладення штрафу віддвох до чотирьохнеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.
Вчиненнянеповнолітнімивікомвідчотирнадцяти до шістнадцятироківправопорушення, відповідальність за яке передбаченоцим Кодексом, - тягне за собою накладення штрафу на батьківабоосіб, якіїхзамінюють, відтрьох до п'ятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.
Вчиненнянеповнолітнімидіянь, щомістятьознакизлочину, відповідальність за якіпередбаченаКримінальним кодексом України, якщо вони не досягливіку, з якогонастаєкримінальнавідповідальність, - тягне за собою накладення штрафу на батьківабоосіб, щоїхзамінюють, від десяти до двадцятинеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.

Стаття 184 Кодексу України про Адміністративніправопорушення
Злісненевиконання батьками, опікунамичипіклувальникамивстановлених законом обов'язків по догляду за дитиноюабо за особою, щодоякоївстановленаопікачипіклування, щоспричинилотяжкінаслідки, -
караєтьсяобмеженнямволі на строк віддвох до п'ятироківабопозбавленнямволі на той самий строк.

Стаття 166 Кримінального Кодексу України
Експлуатаціядітей, які не досягливіку, з якогозаконодавствомдозволяєтьсяпрацевлаштування, шляхом використанняїхпраці з метою отриманняприбутку -
караєтьсяарештом на строк до шести місяцівабообмеженнямволі на строк до трьохроків, з позбавленням права обійматипевні посади абозайматисяпевноюдіяльністю на строк до трьохроків.
Тісамідії, вчиненіщодокількохдітейабоякщо вони спричинилиістотну шкоду для здоров'я, фізичногорозвиткуабоосвітньогорівнядитини, абопоєднані з використаннямдитячоїпраці в шкідливомувиробництві, -
караютьсяпозбавленнямволі на строк віддвох до п'ятироків з позбавленням права обійматипевні посади чизайматисяпевноюдіяльністю на строк до трьохроків.

Стаття 150 Кримінального Кодексу України
Шкода, завданамалолітньою особою (яка не досяглачотирнадцятироків), відшкодовуєтьсяїї батьками (усиновлювачами) абоопікуномчиіншоюфізичною особою, яка на правовихпідставахздійснюєвихованнямалолітньої особи, — якщо вони не доведуть, що шкода не є наслідкомнесумлінногоздійсненняабоухилення ними відздійсненнявиховання та нагляду за малолітньоюособою.

Стаття 1178 Цивільного кодексу України
Неповнолітня особа (у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно на загальних підставах.
У разівідсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодуваннязавданої нею шкоди, ця шкода відшкодовується в частці, якої не вистачає,або в повномуобсязіїї батьками (усиновлювачами) абопіклувальником, якщо вони не доведуть, щошкодибулозавдано не з їхньої вини. Якщонеповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функціїпіклувальника, цей заклад зобов'язанийвідшкодувати шкоду в частці, якої не вистачає, або в повномуобсязі, якщовін не доведе, щошкодибулозавдано не з його вини.

 

 

 

 

  Поради батькам з правового виховання

 

дошкільників

 

 

 

Якими діти народжуються – ні від кого не залежить,

але в наших силах зробити їх хорошими

через правильне виховання. 

Плутарх

Сучасна сім’я несе найбільшу відповідальність за виховання дитини.

Саме вона має виконувати головне завдання – забезпечувати матеріальні та педагогічні умови для духовного, морального, інтелектуального й фізичного розвитку своїх дітей.Конституційним обов’язком батьків є утримання своїх дітей до повноліття. Законом України «Про освіту» на батьків покладена відповідальність за фізичне здоров’я та психічний стан дітей ,створення належних умов для розвитку їхніх природних здібностей.                           

Життєвою дорогою дитину ведуть два розуми, два досвіди: сім’я та навчальний заклад.

Якщо:
•    Дитину постійно критикують, вона вчиться ненавидіти;
•    Дитину висміюють, вона стає замкнутою;
•    Дитину хвалять, вона вчиться бути шляхетною;
•    Дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе;
•    Дитина росте в докорах, вона вчиться жити з почуттям провини;
•    Дитина росте в терпимості, вона вчиться розуміти інших;
•    Дитина росте в чесності, вона вчиться бути справедливою;
•    Дитина росте в безпеці, вона вчиться вірити в людей;
•    Дитина росте у ворожнечі, вона вчиться бути агресивною;
•    Дитина росте в розумінні і дружелюбності, вона вчиться знаходити любов       у цьому світі.

Пам’ятка для батьків з правового виховання

Дитина буде поважати права інших людей, якщо її права будуть поважатися, якщо вона сама буде складати правила поведінки і нести за них відповідальність.

Коли порушуються права дитини?

 • ·Коли немає безпеки для її життя та здоров’я.
 • ·Коли її потреби ігноруються.
 • ·Коли по відношенню до дитини спостерігаються випадки насильства або приниження.
 • Коли порушується недоторканість дитини.
 • Коли дитину ізолюють.
 • Коли дитину залякують.
 • ·Коли вона не має права голосу у процесі прийняття важливого для сім’ї рішення.
 • ·Коли вона не може вільно висловлювати свої думки та почуття.
 • ·Коли її особисті речі не є недоторканими.
 • Коли її використовують у конфліктних ситуаціях з родичами.
 • Коли дитина стає свідком приниження гідності інших людей.

    Як реагує дитина на порушення її прав?

 • Їй стає важко спілкуватися з однолітками і дорослими (вона       грубить, блазнює, б’ється, замикається в собі і т.д.)
 • Її турбує особиста безпека і любов до неї. Вона часто буває в поганому настрої.
 • Може втекти з дому.
 • Може приймати наркотики або алкоголь.
 • ·Може робити спроби суїциду (замаху на своє життя).

 Що батьки можуть зробити для своєї дитини?

 • Пам’ятати що дитина – це окрема особистість, яка має свої власні почуття, бажання, думки, потреби, які потрібно поважати.
 • Забезпечити її фізичну безпеку. Впевнитись, що вона має телефони 101,102,103,104, імена та телефони близьких родичів, сусідів.
 • Навчити її казати «Ні», навчити захищатися, вміти поводити себе безпечно.
 • Негайно припинити фізичну та словесну агресію по відношенню до неї та до інших людей.
 • ·Знайти час для щирої розмови з дитиною кожного дня. Ділитися з дитиною своїми почуттями та думками.
 • Пам’ятати про її вік та про те, що вона має особисті особливості.
 • Залучати її до обговорення тих сімейних проблем, які можуть бути для неї доступними.
 • Залучати дитину для створення сімейних правил.

Діти в суспільстві найбільш вразливі.

Діти, права яких порушуються часто стають соціально і психологічно дезадаптованими.